2015 Lapkričio 17 d.: TV3.LT: UAB "Creditinfo Lietuva" duomenys apie UAB "Abastas" neatitinka tikrovės

http://www.tv3.lt/naujiena/852535/laimonas-jakas-creditinfo-lietuva-teikia-tikroves-neatitinkancia-informacija

2015-11-16 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas motyvacinėje dalyje aiškiai pasisakė, kad UAB "Creditinfo Lietuva" teikiama tikrovės neatitinkanti informacija per jų kanalus www.rekvizitai.vz.lt ir creditinfo.lt kreitorizika.lt menkina bendrovių dalykinę reputaciją, yra nepagrįsta ir netgi įžeidžianti.

Plačiau pridedame žemiau ištrauką iš teismo išaiškinimo (Civilinė byla Nr. e2-24695-779/2015. Proceso Nr. 2-68-3-17388-2015-4) ir po to Laimono Jako trumpą komentarą:

"Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimo fakto nustatymo ir jos gynimo.
<...>
Tiek juridinio asmens dalykinė reputacija, tiek ir asmens saviraiškos laisvė yra saugomos ir gintinos vertybės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau - Konvencija) 10 straipsnis, 1 protokolo 1 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.24 straipsnio 8 dalis). Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau - EŽTT) akcentuoja būtinybę atrasti tinkamą pusiausvyrą tarp savo teises ginančių asmenų teisių gynimo ir informacinės visuomenės paslaugų gavėjų teisės į laisvę gauti ar skleisti informaciją.
Juridinio asmens dalykinė reputacija ginama ne tik nuo ją žeminančių tikrovės neatitinkančių žinių skleidimo, bet ir nuo nesąžiningos, neturinčios objektyvaus faktinio pagrindo kritikos, nuomonės ar vertinimo. EŽTT požiūriu, siekiant tam tikrus teiginius priskirti konkrečiai kategorijai (faktų konstatavimui (žiniai) ar vertinamiesiems teiginiams (nuomonei), būtina atsižvelgti į visą bylos aplinkybių kontekstą: teiginių formuluotes, jų pateikimo aplinkybes, formą ir būdą, ar pateiktas realios situacijos vertinimas, ar nuomonės pareiškimas be jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva diskusija, visuomeninė akcija, kurioms neabejotinai būdingas didesnis emocionalumo ir „perdėjimo“ laipsnis, ar informacija pateikta, pvz., mokslinio pobūdžio straipsnyje, ir kt. Skirtingai negu faktiniai, vertinamieji (nuomonės) teiginiai negali būti įrodomi, tačiau jiems taip pat neturi trūkti faktinio pagrindo. Kai teiginiai yra vertinamojo pobūdžio, apribojimo proporcingumas gali priklausyti nuo to, ar egzistuoja pakankama faktinė bazė ginčijamam teiginiui pagrįsti, nes vertinamojo pobūdžio teiginys, neturintis jokio faktinio pagrindo, gali peržengti leistinas ribas (pvz., Diena et Ozoliņš c. Lettonie, Requ?te no 16657/03, 12 juillet 2007, par. 82).
CK 2.24 straipsnio nuostatos, kurios skirtos asmens garbės ir orumo gynimui, yra taikomos ginant pažeistą juridinio asmens dalykinę reputaciją. Juridinio asmens reputacijos gynimas pagal CK 2.24 straipsnį taikomas už tikrovės neatitinkančių duomenų, kurie kenkia juridinio asmens reputacijai, paskleidimą (CK 2.24 str. 8 d.). Viena iš teisinės gynybos ir civilinės atsakomybės taikymo sąlygų yra duomenų paskleidimas. Duomenys yra suprantami kaip žinios, informacija ar faktai, kurių tikrumas gali būti patikrinamas įrodinėjimo priemonėse esančiais įrodymais. Duomenimis pagal CK 2.24 straipsnį nelaikomi nuomonė, vertinimas ar kitokie subjektyvūs požiūriai arba saviraiškos būdai. Ar konkrečiu atveju yra paskleisti duomenys, ar paskelbta nuomonė, kritika ar kitoks subjektyvus požiūris, vertinama kiekvienu atveju atskirai ir yra fakto klausimas. Teismas, nustatydamas faktą, ar paskleistos žinios žemina ieškovo dalykinę reputaciją, turi vadovautis ne subjektyvia byloje dalyvaujančių asmenų nuomone, o atsižvelgti į objektyvius kriterijus.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad žinia pripažįstama informacija apie faktus ir duomenis, t. y. reiškinius, savybes veiksmus, įvykius, grindžiama tiesa, kurią galima užtikrinti patikimumo bei įrodymo priemonėmis. Nuomonė - tai asmens subjektyvus faktų ir duomenų vertinimas, požiūris, perduodamos mintys, idėjos bei pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Skirtingai negu faktiniai teiginiai, vertinamieji teiginiai (nuomonės) negali būti įrodomi, tačiau taip pat turi turėti tam tikrą faktinį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-142/2006). Interneto tinklapiuose nurodyta, jog didelė tikimybė, kad ieškovė vėluos atsiskaityti bei didelė tikimybė, kad ji gali bankrutuoti. Tokia informacija leidžia susidaryti įspūdį, kad UAB „Abastas“ veikla yra tokia, kad sudarant sandorius, ja pasitikėti yra rizikinga, tokia informacija leidžia susidaryti įspūdį, kad įmonė turi nemokumo požymių. Minėta viešai prieinama informacija, nors ir nėra konkretaus pobūdžio, tačiau pripažinta, jog versle tai yra svarbu ir skelbiant tokią informaciją, įmonės reputacijai daroma įtaka. Atmestinas, kaip nepagrįstas, atsakovės UAB „Creditinfo Lietuva“ argumentas, jog jos teikiama informacija laikytina nuomone, kurios negalima vertinti pagal tiesos/netiesos kriterijus. Pačia bendriausia prasme atsakovė UAB „Creditinfo Lietuva“ prisideda prie verslo veiklos atvirumo didinimo. Atsakovės UAB „Creditinfo Lietuva“ veikla yra kaupti ir vertinti informaciją apie juridinius ir privačius asmenis, sistemiškai ir patogiai ją pateikti, vertinti mokumo riziką. Atsakovė UAB „Creditinfo Lietuva“ nurodo, jog kreditų biuro sistemoje pateikiama išsami informacija, kuri gali padėti išvengti sandorių sudarymo su didelės mokumo rizikos ar bankroto rizikos subjektais. Be to, sistemoje pateikiami ekonometriniai vėlavimo atsiskaityti ir bankroto reitingai, parodantys, kokia tikimybė, kad asmenys vėluos atsiskaityti 90 dienų arba bankrutuos (t. 1., e. b. l. 13). Taigi atsakovės UAB „Creditinfo Lietuva“ veikla susijusi su didele juridinio asmens reputacijos pažeidimo rizika - jos teikiami vieši „vertinimai“/„rekomendacijos“ reikalauja itin atsargaus formulavimo bei jų periodinio aktualumo vertinimo tam, kad nebūtų sudarytas klaidingas įspūdis apie įmonės mokumo situaciją ar bendrą praktiką finansinių įsipareigojimų vykdymo srityje. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovės teikiama informacija skirta tikslinei auditorijai, t. y. verslo subjektams, atsakovės veikla yra formuoti juridinių ir fizinių asmenų kredito istorijas, tinklapio tikslas - suteikti jo lankytojams galimybę vertinti klientų ir tiekėjų mokumą (t. 1., e. b. l. 12), darytina išvada, jog atsakovės teikiami duomenys yra konstatuojamojo pobūdžio - ja viešai skelbiama verslo subjektams žinia apie egzistuojančius neigiamus veiksnius, galinčius turėti įtakos ieškovės mokumui, be to, nurodoma, jog atsakovė turi tai patvirtinančios informacijos. Taigi paskleista informacija priskirtina „žinios“, o ne „nuomonės“ kategorijai, kadangi atsakovės UAB „Creditinfo Lietuva“ pateikiama bendro pobūdžio informacija gali sudaryti verslo subjektams įspūdį, jog tokios įmonės, kaip ieškovė UAB „Abastas“ negalima kredituoti ar delsti išieškoti skolas. Atsakovė UAB „Creditinfo Lietuva“ nurodė, jog vertinimai atliekami remiantis valstybės registrų duomenimis, antstolių, mokesčių administratorių, statistikos institucijų, kredito institucijų, kitų rinkos subjektų bei teismų teikiama informacija. Tačiau aplinkybė, jog tam tikrus duomenis atsakovė persikėlė iš valstybinių institucijų informacinių sistemų, esmės nekeičia, nes valstybinės institucijos skelbia tik faktus, tačiau skelbdamos informaciją neperša vartotojams nuomonės apie įmonių mokumą ar nemokumą. Tuo tarpu atsakovė, skelbdama informaciją, pažeidė šalių interesų pusiausvyros principą, nes pateikė informaciją tokia forma, kuri kelia nepasitikėjimą ieškovės UAB „Abastas“ veikla.

Byloje nenustatyta, jog ieškovė turi skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, valstybės, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams. Tai reiškia, jog nėra pagrindo įtarimams, jog ieškovė turi nemokumo problemų ar yra vengianti mokėti mokesčius, ar atsiskaityti su verslo partneriais. Priešingai, byloje esantys tiek 2014 m., tiek 2015 m. ieškovės balansai įrodo, jog ieškovė UAB „Abastas“ veikia pelningai, jos skoliniai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos gerokai mažesnės už turimą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškovė ateityje gali turėti mokumo problemų. Dar daugiau, šiuo metu ieškovė UAB „Abastas“ dalyvauja tik vienoje civilinėje byloje dėl skolos priteisimo kaip atsakovė, todėl šis faktas pats savaime neturi įtakos ieškovės mokumui, t. y. negali lemti jos objektyvaus galėjimo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Taigi, tokių duomenų skleidimas apie aukštą ieškovės vėlavimo atsiskaityti reitingą, aukštą bankroto rizikos reitingą, be gilaus pagrindimo, yra žeidžiantis analizuojamos/vertinamos įmonės dalykinę reputaciją <...>"

Po sprendimo patikrinome kreditorizika.lt UAB "Creditinfo Lietuva" duomenų bazėje UAB "Abastas" vertinimą, kuris ir toliau nepagrįstai šmeižia UAB "Abastas" bendrovę. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad UAB "Abastas" toliau teiks apeliacinį skundą, kadangi UAB "Creditinfo Lietuva" net ir gavusi teismo sprendimą, susipažinusi su teismo motyvais ir toliau atlieka neteisėtą veiklą, šmeižia ir menkina dalykinę reputaciją. Be kita ko, teismas mano vertinimu nepagrįstai pripažino, kad nebeįmanoma įvykdyti ieškinio reikalavimo, kadangi pridedamas UAB "Abastas" vertinimas po sprendimo atitinka reikalavimo turinį bei teismo motyvus motyvacinėje dalyje.

Teismo posėdžio metu UAB "Creditinfo Lietuva" atstovas aiškiai nurodė, kad jie netikrina teikiamos žinios atitikimo tikrovei, kadangi tam neturi pakankamai resursų ir toks tikrinimas išbrangintų jų veiklos kaštus, todėl yra akivaizdu, kad ir pačių paslaugų kainas. Todėl eilę metų bankai kaip SEB, Swedbank, DnB ir k.t., kredito ir finansavimo įstaigos, ryšio operatoriai kaip OMNITEL, BITE, TELE-2 nuolatos perka ir gauna neišsamią ir tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl tokios tikrovės neatitinkančios informacijos pagrindu atsisako bendradarbiauti su visai realiai kitokia finansine būkle esančia bendrove. Tai tikrai kenkia ne tik toms bendrovėms, bet ir visam šalies ūkiui, nes tokia šmeižianti informacija stabdo verslo plėtrą.

Pagarbiai
UAB "Abastas" direktorius
Laimonas Jakas

Puslapis kraunasi...